Uvek tu za vas.

Mi smo tim iskusnih profesionalaca koji drži sve konce čvrsto u rukama

Mi smo kompanija u kojoj su zaposlenima Informaciono Komunikacione Tehnologije pasija.

Kada bi sabrali godine staža svakog zaposlenog za rad u IT-u zbir bi premašio cifru od 600 godina. Tako da sa ponosom možemo kazati da smo kao kompanija u najboljim godinama da možemo da odgovorimo na sve izazove.

  • Ozbiljno shvatamo svaki vaš problem
  • Trudimo se da uvek izađemo sa najboljim "cost-effective" rešenjem, uzimajući u obzir sve parametre
  • Ne ostvljamo vas na cedilu ni kada sve napravimo po dogovoru, ostajemo verni i dostupni za bilo kakvu podršku

ControlIt Solutions 2019 d.o.o. je preduzeće koja je nastalo kao ideja dugogodišnjih IT entuzijasta da ponude nešto drugačije i kompletnije od onoga na šta nas je naviklo tržište Balkanske regije. Skup IKT profesionalaca koji rade zajedno preko 10 godina u različitim enterprise okruženjima, došlo je na ideju da probaju da isprave stvari sa kojima su se susretali svakodnevno, rešeni da zaobiđu prepreke, pa bogato iskustvo i znanje udruže, prošire i primene na drugačiji način, gde kao krajnji rezultat nastaje 2019 godine ControlIt Solutions2019 d.o.o. Danas posle nekoliko godina postojanja, gomile zadovoljnih saradnika, zaposlenih, klijenata i partnera ControlIt Solutions2019 d.o.o. sa ponosom može da se predstavi kao stabilno, odgovorno i stručno preduzeće koje može da odgovori bilo kom IKT izazovu koji nam se predstavi.

Rapid 7
Forescout
Thales
Forcepoint
Boldon James
Fujitsu
Netapp
Kaspersky
Cisco
RSA
Dell
IBM
Quest
Barracuda
Allied Telesys
Acronis

Naše usluge

Neke od naših usluga

Rapid 7

Kompletno Rapid 7 rešenje za bezbednost informacija, skeniranje ranjivosti, penetration testiranje, testiranje bezbednosti aplikacija i drugih oblasti u domenu bezbednosti sistema

Forescout

ForeScout rešenje je u stanju da vidi i prepozna sve naprave koje su povezane – bile to korporativne, strane, IoT i druge naprave koje komuniciraju u mreži. Kontroliše pristup mreži na osnovu pomenutog sistema korisnika, uređaja i polisa da bi potom bio u stanju da pronađe i ukloni ranjivosti i bezbednosne probleme na tačkama od interesa

Boldon James

Boldon James je platforma za klasifikaciju i bezbednost poverljive dokumentacije koja se integriše u vaš emailing sistem selektivno klasifikujući svaki dokument koji pošaljete vidljiv za oči samo onoga kome je taj dokument namenjen. Kompleksni sistem prevencije gubljenja podataka i selektivnog pristupa kontrolisan polisama, omogućuje da budete potpuno spokojni da vaše informacije neće procuriti.

Thales

Thales omogućuje najviši industrijski standard zaštite klauda, podataka, monetizacije i identity menadžment. Njihova kriptografska rešenja su poznata po svojoj pouzdanosti i kompleksnosti omogućujući im da budu industrijski lider u Evropi a i šire.

Forcepoint

Tra­di­ci­onal­ni pris­tup po­dra­zu­me­va fi­zičko po­ve­zi­va­nje lo­ka­ci­ja MPLS lin­ko­vi­ma ko­ji omo­gućava­ju ba­zične ser­vi­se, ali nji­ho­va brzi­na mo­že bi­ti o­gra­ničava­jući fak­tor, po­se­bno kad se po­gle­da o­dnos brzi­ne i ce­ne. Za­to se sve češće pri­me­nju­je is­pla­ti­vi­ji pris­tup – so­ftver­ski de­fi­ni­san WAN! Ipak, prva ge­ne­ra­ci­ja SD‑WAN re­še­nja ni­je po­se­do­va­la do­volj­nu ska­la­bil­nost ni­ti be­zbe­dnost ko­ja je ap­so­lu­tno ne­op­ho­dna u slučaju ve­li­kih or­ga­ni­za­ci­ja. Tu na sce­nu stu­pa kom­pa­ni­ja Forcepoint sa svo­ja dva adu­ta – SD‑WAN i NGFW re­še­nja.

Fujitsu

Partner smo kompanije Fujitsu, koja nudi širok spektar serverske i storage opreme, softverskih rešenja kao i bogato iskustvo i kvalitet, koji se ControlIT Solutions2019 trudi da prenese u potpunosti korisnicima u Balkanskom regionu.

Portfolio

Neki od naših zadovoljnih korisnika

  • Svi korisnici
  • Rapid7
  • Forescout
  • Boldon James
  • Unix
  • NetApp
  • Acronis

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Sport Vision

Beogradske Elektrane

Nacionalna služba za zapošljavanje

Smatsa

Fruvita

United Media

Služba za upravljanje kadrovima

Ponosni smo na naša dostignuća

Tokom četiri godine koliko postojimo uspeli smo da se ostvarimo na nekoliko polja, ne stajući ni jedan korak, hrabro grabeći napred još kvalitetnije bolje i uspešnije.

Zadovoljnih Klijenata sa kojima i dalje ponosno sarađujemo, konstantno pronalazeći načine da ispunimo njihova očekivanja i zadovoljimo njihove potrebe.

Projekata uspešno organizovanih i sprovedenih od početka do kraja, na obostrano zadovoljstvo.

Godine postojanja su iza nas. ControlIT Solutions2019 je bogatiji, iskusniji i kvalitetniji četiri puta više nakon tog putovanja.

Partnera rkoji su nas podržali u našem radu, pružili nam obuku, podršku i sertifikaciju, jer su prepoznali kvalitet i posvećenost koju posedujemo.

Kontakt Adresa

Gde se nalazimo